Rat und Ausschüsse 2021

Termine vom RAT der Stadt Rees

 

 • Januar       14.01.2021         17:00     Rat
 • Februar      04.02.2021        17:00     Ausschuss für Umwelt , Planung , Bau u. Vergabe
 • Februar        09.02.2021     17:00      Ausschuss für städtische Betriebe
 • März.            16.03.2021      17:00     Schulausschuss
 • März.           18.03.2021      17:00      Ausschuss für Umwelt , Planung , Bau u. Vergabe
 • März            23.03.2021     17:00      Haupt – u. Finanzausschuss
 • März             25.03.2021     17:00      Rat
 • April            15.04.2021      17:00       Kulturausschuss
 • April            20.04.2021      17:00      Ausschuss für Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung
 • April            22.04.2021       17:00     Sozialausschuss
 • Mai              06.05.2020      17:00     Ausschuss für Umwelt , Planung , Bau u. Vergabe
 • Mai.              11.05.2021      17:00     Ausschuss für Jugend,Sport und Soziales
 • Mai                04.05.2020     17:00     Haupt – u. Finanzausschuss
 • Mai.              20.05.2021       17:00     Rat
 • Juni              17.06.2021         17:00   Ausschuss für Umwelt , Planung , Bau u. Vergabe
 • Juni               22.06.2021       17:00     Ausschuss für städtische Betriebe
 • Juni              24.06.2021        17:00     Rat                                                                                                                                                                               —————————————————————————-